Cheif Patron

image

Shri. Rajesh Agrawal  

President
Hitkarini Sabha, Jabalpur

 

Smt. Sunaina Pateria
Vice President- Hitkarini Sabha, Jabalpur MP India
Chairman
Hitkarini Prashikshan Mahila Mahavidyalaya, Jabalpur MP. India

 

Prof. Anil Mehra,
Chairman

South Asia Management Assocaition & Jabalpur Management Association

 

Patron

Shri. Vishwa Mohan
Secretary
Hitkarini Sabha, Jabalpur MP, India

 

Shri Naklesh Upadhyay
Joint Secretary
Hitkarini Sabha, Jabalpur MP, India

 

 

Shri Girdhar Gopal Jetha
Chairman
Hitkarini Vidhya Parishad